MENU (7)

Encanto - The Family Madrigal - Slovenski prevod (Besedilo)

[Intro: Mirabel]
Drawers!
Floors!
Doors!


Encanto - The Family Madrigal (Besedilo)

[Intro: Mirabel]
Drawers!
Floors!
Doors!
Let's go!

[Verse 1: Mirabel & Ensemble, Both]
This is our home, we've got every generation
So full of music, a rhythm of its own design
This is my family, a perfect constellation
So many stars and everybody gets to shine
Woah (Oh-oh-oh-oh), but let's be clear, Abuela runs this show
Woah (Oh-oh-oh-oh), she led us here so many years ago


Woah (Oh-oh-oh-oh), and every year our family blessings grow
There's just a lot you've simply got to know, so

[Chorus: Mirabel]
Welcome to the Family Madrigal
The home of the Family Madrigal (We're on our way)
Where all the people are fantastical and magical
I'm part of the Family Madrigal

[Interlude 1]
[Children] Oh my gosh, it's them!
[Child 1] What are the gifts?
[Child 2] I can't remember all the gifts
[Child 3] But I don't know who is who


[Mirabel] Mm-mm-, alright, alright, relax!
[Child 1] It is physically impossible to relax!
[Child 2] Tell us everything! What are your powers?
[Child 3] Just tell us what everyone can do!
[Mirabel] And that's why coffee's for grown-ups

[Verse 2: Mirabel & Ensemble]
My tía Pepa, her mood affects the weather
When she's unhappy, well, the temperature gets weird
My tío Bruno (We don't talk about Bruno)
They say he saw the future, one day he disappeared
Oh (Oh-oh-oh-oh), and that's my mom Julieta, here's her deal
Woah (Oh-oh-oh-oh), the truth is, she can heal you with a meal
Woah (Oh-oh-oh-oh), her recipes are remedies for real


If you're impressed, imagine how I feel—Mom!

[Chorus: Mirabel, Mirabel, Felix & Augustin]
Welcome to the Family Madrigal
The home of the Family Madrigal (Hey, coming through)
I know it sounds a bit fantastical and magical
But I'm part of the Family Madrigal
Two guys fell in love with Family Madrigal
And now they're part of the Family Madrigal
So, yeah, Tío Félix married Pepa and my dad married Julieta
That's how Abuela became an Abuela Madrigal (Let's go, let's go)

[Verse 3: Abuela]
We swear to always help those around us


And earn the miracle that somehow found us
The town keeps growing, the world keeps turning
But work and dedication will keep the miracle burning
And each new generation must keep the miracle burning

[Interlude 2]
[Child 1] Wait, who's a sister and who's a cousin?
[Child 2] There's so many people!
[Child 3] How do you keep 'em all straight?
[Mirabel] Okay, okay, okay, okay

[Bridge: Mirabel & Townspeople]
So many kids in our house, so let's turn the sound up
You know why? I think it's time for a grandkid round-up


(Grandkid round-up)

[Verse 4: Mirabel & Townspeople, Both]
Cousin Dolores can hear a pin drop
Camilo's shape shifts, Antonio gets his gift today
My older sisters: Isabela and Luisa
One strong, one graceful, perfect in every way
(Isabela) Grows a flower, the town goes wild
(Isabela) She's a perfect golden child
(Luisa, Luisa, Luisa, Luisa) And Luisa's super strong
The beauty and the brawn do no wrong

[Chorus: Mirabel & Ensemble]
That's life in the Family Madrigal (Oh-oh-oh-oh)


Now you know the Family Madrigal (Oh-oh-oh-oh)
Where all the people are fantastical and magical (Oh-oh-oh-oh)
That's who we are in the Family Madrigal

[Interlude 3]
[Mirabel] Adiós! Oh!
[Child 1] But what's your gift?
[Mirabel] Ha!

[Chorus: Mirabel & Ensemble]
Well, I gotta go, the life of a Madrigal (Oh-oh-oh-oh)
But now you all know the Family Madrigal (Oh-oh-oh-oh)
I never meant this to get autobiographical (Oh-oh-oh-oh)
So just to review the Family Madrigal


Let's go!

[Verse 5: Mirabel & Children]
(But what about Mirabel?)
It starts with Abuela, and then Tía Pepa, she handles the weather
(But what about Mirabel?)
My mom Julieta can make you feel better with just one arepa
(But what about Mirabel?)
My dad Agustín, well, he's accident-prone but he means well
(But what about Mirabel?)
Hey, you said you wanna know what everyone does, I got sisters and cousins and (Mirabel)
My primo Camilo won't stop until he makes you smile today (Mirabel)
My cousin Dolores can hear this whole chorus a mile away (Mirabel)
Look, it's Mister Mariano, hey


You can marry my sister if you wanna (Mirabel)
But between you and me, she's kind of a prima donna
Yo, I've said too much and thank you but I really gotta go (Mirabel)
My family's amazing (Mirabel)
And I'm in my family, so (Mirabel)
Well…

[Outro: Abuela]
Mirabel!


Encanto - The Family Madrigal - Slovenski prevod (Besedilo)


[Intro: Mirabel]
Zásuvky!
Podlahy!
Dvere!


Poďme!

[Verš 1: Mirabel & Ensemble, Oba
Toto je náš domov, máme každú generáciu
Tak plný hudby, rytmus vlastného dizajnu
Toto je moja rodina, dokonalá konštelácia
Toľko hviezd a všetci sa dostanú do lesku
WOAH (OH-OH-OH-OH), ale buďme jasné, Abuela beží túto show
WOAH (OH-OH-OH-OH), viedla nás pred mnohými rokmi
WOAH (OH-OH-OH-OH) a každý rok naše rodinné požehnanie rastú
Je to len veľa, čo ste jednoducho spoznali, tak

[Chorus: Mirabel]
Vitajte v rodine Madrigal


Domov rodiny Madrigal (Sme na ceste)
Kde sú všetci ľudia fantastickí a magickí
Som súčasťou rodiny Madrigal

[Zasahovať 1]
[Deti] Oh môj Gosh, je to im!
[Dieťa 1] Aké sú dary?
[Dieťa 2] Nemôžem si spomenúť na všetky dary
[Dieťa 3] Ale neviem, kto je kto je kto
[Mirabel] mm-mm-, v poriadku, v poriadku, relax!
[Dieťa 1] Je to fyzicky nemožné relaxovať!
[Dieťa 2] Povedzte nám všetko! Aké sú vaše sily?
[Dieťa 3] Len nám povedzte, čo každý môže urobiť!
[Mirabel] a to je dôvod, prečo káva pre dospelých[Verš 2: Mirabel & Ensemble]
Môj tía pepen, jej nálada ovplyvňuje počasie
Keď je nešťastná, no, teplota sa dostane divne
Môj tío bruno (nehovoríme o bruno)
Hovorí sa, že videl budúcnosť, jedného dňa zmizol
Oh (OH-OH-OH-OH), A to je moja mama Julieta, tu je jej obchod
WOAH (OH-OH-OH-OH), pravdou je, že vás môže uzdraviť jedlo
WOAH (OH-OH-OH-OH), jej recepty sú nápravné opatrenia pre skutočné
Ak ste ohromení, predstavte si, ako sa cítim-mama!

[Chorus: Mirabel, Mirabel, Felix & Augustin]
Vitajte v rodine Madrigal
Domov rodiny Madrigal (Hej, prejsť)


Viem, že to znie trochu fantastické a magické
Ale ja som súčasťou rodiny Madrigal
Dvaja chlapci sa zamilovali do rodiny Madrigal
A teraz sú súčasťou rodiny madrigal
Tak, jo, tío félix sa oženil Pepa a môj otec vydala Julieta
To je, ako sa Abuela stala Abuela Madrigal (poďme, poďme)

[Verš 3: Abuela]
Prisaháme, že vždy pomáhajú tým okolo nás
A zarobiť zázrak, ktorý nás nejako našiel
Mesto stále rastie, svet sa stále otáča
Ale práca a oddanosť udržiavajú zázrak pálenie
A každá nová generácia musí udržiavať zázrak


[Zapojiť 2]
[Dieťa 1] Počkajte, kto je sestra a kto je bratranca?
[Dieťa 2] Je tu toľko ľudí!
[Dieťa 3] Ako si držať 'em všetko rovno?
[Mirabel] Dobre, dobre, dobre, dobre

[Most: Mirabel & TownsPeople]
Toľko detí v našom dome, tak poďme otočiť zvuk
Viete, prečo? Myslím, že je čas na grandkid round-up
(Grandkid Round-up)

[Verš 4: Mirabel & Townspeople, Obaja]
Cousin Dolores môže počuť pokles pin
Camilo's Tvar Shifts, Antonio dostane svoj dar


Moje staršie sestry: Isabela a Luisa
Jeden silný, jeden pôvabný, dokonalý v každom smere
(Isabela) rastie kvetinu, mesto je divoké
(Isabela) Je to dokonalé zlaté dieťa
(Luisa, Luisa, Luisa, Luisa) a Luisa je super silný
Krása a Brawn nie sú zlé

[Chorus: Mirabel & Ensemble]
To je život v rodine Madrigal (OH-OH-OH-OH)
Teraz poznáte rodinu Madrigal (OH-OH-OH-OH)
Kde sú všetci ľudia fantastickí a magické (OH-OH-OH-OH)
To je to, kto sme v rodine Madrigal

[Zasahovať 3]


[Mirabel] Adiós! Oh!
[Dieťa 1] Ale aký je váš darček?
[Mirabel] ha!

[Chorus: Mirabel & Ensemble]
No, musím ísť, život madrigal (OH-OH-OH-OH)
Ale teraz všetci poznáte rodinu Madrigal (OH-OH-OH-OH)
Nikdy som to nemyslel, aby som sa dostal autobiografický (OH-OH-OH-OH)
Tak len prehodnotiť rodinu madrigal
Poďme!

[Verš 5: Mirabel & Deti]
(Ale čo Mirabel?)
Začína Abuela a potom Tía Pepa, spracováva počasie


(Ale čo Mirabel?)
Moja mama Julieta vás môže cítiť lepšie s jedným AREPA
(Ale čo Mirabel?)
Môj otec Agustín, No, on je nehoda náchylný, ale to znamená dobre
(Ale čo Mirabel?)
Hej, povedali ste, že chceš vedieť, čo robí každý, mám sestry a bratrancov a (Mirabel)
MY PRIMO CAMILO sa nezastaví, kým vás dnes neurobí úsmev (Mirabel)
Môj bratranec Dolores môže počuť celú celú zborovú míľu (Mirabel)
Pozrite sa, je to pán Mariano, hej
Môžete si vziať moju sestru, ak chceš (Mirabel)
Ale medzi vami a mnou, je to prima donna
Hovoril som príliš veľa a ďakujem vám, ale naozaj musím ísť (Mirabel)
Amazing mojej rodiny (Mirabel)
A ja som v mojej rodine, takže (Mirabel)


No ...

[OUTRO: ABUELA]
Mirabel!